Huishoudelijk Reglement Katena

 

 1. Dit huishoudelijk reglement beoogt de inwendige orde en organisatie van de vereniging.
 1. De vzw-wetgeving onderscheidt werkende leden en niet-werkende leden.
  a) Werkende leden zijn de leden van de Statutaire Algemene Vergadering.  Er is bij wet bepaald dat het aantal werkende leden minstens 1 lid hoger moet zijn dan het aantal leden van de Raad van Bestuur.  In onze club bestaat de Statutaire Algemene Vergadering uit de leden van de Raad van Bestuur en één of meerdere leden die de Raad van Bestuur zal coöpteren of zal laten verkiezen uit de overige leden van de club.
  b) Niet-werkende leden zijn alle overige leden van de club.
 1. In de werking van onze club onderscheiden we volgende soorten leden:
  a) Actief fietsende leden: dit zijn de leden die regelmatig in clubverband meefietsen.
  b) Verzekeringsleden: dit zijn die leden uit een gezinsaansluiting die niet actief deelnemen aan het clubleven en in feite enkel lid zijn met het oog op de verzekering.
  c) Ereleden: dit zijn de leden die in principe niet meer meefietsen.
 1. De voorwaarden tot het lidmaatschap worden jaarlijks door de Raad van Bestuur bepaald:
  a) voor actief fietsende leden de betaling van een lidgeld, het aansluiten bij de federatie bepaald door de Raad van Bestuur (nemen van vergunning met daarbij behorende verzekering tegen ongevallen en burgerrechtelijke aansprakelijkheid) en / of een minimale activiteit in de club;
  b) voor verzekeringsleden het deel uitmaken van een gezinsaansluiting bij de federatie en eventueel het betalen van een lidgeld;
  c) voor ereleden enkel de betaling van een lidgeld.

Elk lid wordt jaarlijks verondersteld ontslagnemend te zijn, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden die door de Raad van Bestuur worden opgelegd voor de aansluiting voor het volgende jaar.

 1. Er zal naar gestreefd worden om, in de mate van het mogelijke, de Raad van Bestuur zo evenwichtig mogelijk samen te stellen.
 1. De Raad van Bestuur wordt gevormd door een groep werkende leden, waarvan het aantal kan gewijzigd worden door de Statutaire Algemene Vergadering.  Het mandaat van bestuurders beloopt 4 jaar.  Voor de continuïteit van het bestuur zal om de 2 jaar de helft van het bestuur ontslagnemend zijn.  De aanstellingen voor de Raad van Bestuur vinden plaats tijdens de Statutaire Algemene Vergadering.  Alle leden die minstens één jaar zijn aangesloten kunnen zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur.
 1. Alleen de Raad van Bestuur kan een officieel standpunt innemen voor de club inzake principiële kwesties van welke aard ook.   Standpunten die door bestuursleden ten persoonlijke titel worden ingenomen zijn niet bindend voor de club.
 1. Jaarlijks zal een algemene informele ledenvergadering worden georganiseerd.  Niet-werkende leden die voorstellen of andere agendapunten wensen te laten opnemen op de dagorde van dergelijke algemene ledenvergadering dienen deze minstens 30 dagen op voorhand schriftelijk aan de voorzitter te richten.  Deze zal in overleg met de Raad van Bestuur beslissen over de opname op de dagorde.
 1. Afspraken met betrekking tot het fietsen in onze club :
  a) iedereen is verplicht om de clubkledij te dragen tijdens het wegseizoen (MTB tijdens het wegseizoen inbegrepen).
  b) iedereen is verplicht om het verkeersreglement na te leven.
  c) ieder lid is er verantwoordelijk voor dat zijn/haar fiets in orde is met de betreffende wettelijke bepalingen, dit geldt zowel voor elektrische als voor andere fietsen.
  d) we hebben respect voor de andere leden en voor alle andere weggebruikers.
  e) de uitstapleider is het verlengstuk van het bestuur en kan tijdens de fietstocht alle beslissingen nemen die nodig zijn voor een goed en veilig verloop.  Ingeval je in de problemen komt of dreigt te komen, aarzel niet om de uitstapleider tijdig op de hoogte te (laten) brengen.
  f) samen uit, samen thuis, dus niemand wordt achtergelaten.  Uitzondering : zie snelheidsreglement.
  g) in principe wordt de ganse rit meegereden, waarbij de uitstapleider beslist welke weg zal gevolgd worden.
  h) wie tijdens de rit de groep wenst te verlaten verwittigt hiervan de uitstapleider, dit om te voorkomen dat op zoek wordt gegaan naar een eventuele achterblijver die mogelijk onverwacht ten val is gekomen, onwel is geworden, …
  i) we dragen zorg voor het milieu en werpen afval enkel in een vuilnisbak.
  j) grensoverschrijdend gedrag kan niet getolereerd worden.
 1. Elk lid dient zich te onderwerpen aan het huishoudelijk reglement van de vereniging.
 1. Leden die het huishoudelijk reglement overtreden of die hun verbintenissen ten opzichte van de club niet nakomen, kunnen uitgesloten worden.
 1. De uitsluiting zal gebeuren bij stemming en goedgekeurd moeten worden door minstens twee-derde meerderheid van de geldige stemmen uitgebracht op de Statutaire Algemene Vergadering.
 1. Leden die ontslag nemen kunnen geen aanspraak maken op bezittingen van de club, op haar inrichtingen of op eerder gedane inbrengen.
 1. De maatschappelijke zetel van de vereniging zal steeds gevestigd zijn bij een lid van de Raad van Bestuur.
 1. Alle te bewaren stukken (kasstukken, facturen, financiële jaarverslagen, verslagen van de bestuursvergaderingen, …) worden op de maatschappelijke zetel van de vzw bewaard, of mits goedkeuring van de Raad van Bestuur op een plaats die kenbaar is gemaakt aan de Raad van Bestuur.  Te allen tijde kan gevraagd worden de te bewaren stukken voor te leggen aan de leden van de Statutaire Algemene Vergadering.  De financiële jaarafrekening en de begroting worden opgemaakt volgens het model dat de Raad van Bestuur ter beschikking stelt.
 1. De Raad van Bestuur kan één of meerdere personen aanstellen die de controle van de rekeningen en de begroting aan de Statutaire Algemene Vergadering rapporteert /rapporteren.
 1. De eigendommen van de club worden bewaard op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats die door de Raad van Bestuur wordt aangeduid.  Geen enkel stuk zal mogen weggeschonken of uitgeleend worden zonder toestemming van de Raad van Bestuur.  Toevertrouwde eigendommen zullen op eerste verzoek van de Raad van Bestuur op de maatschappelijke zetel of een andere afgesproken plaats worden terugbezorgd.
 1. Paswoorden en cijfer- en/of lettercodes die de club ter beschikking stelt van haar leden moeten steeds vertrouwelijk behandeld worden en mogen aldus niet verder verspreid worden

Met dank aan onze sponsors, breng hen bij gelegenheid zeker eens een bezoekje :