https://graphicmama.com/cartoon-characters

Statuten Katena

HOOFDSTUK 1 : Naam – zetel – doel – duur
Artikel 1 : Benaming van de vereniging

Bij oprichting kreeg de vereniging de naam “vzw Koninklijke Antwerp Wieler- en Supportersclub”, afgekort “KAWS vzw”.  Vanaf 1 januari 2014 draagt de vereniging zonder winstoogmerk de naam “Koninklijke Fietsclub Katena”, afgekort “Katena”.  Zoals voorzien in de wet zal de naam op alle officiële documenten en verbintenissen steeds voorafgegaan of gevolgd worden door “vereniging zonder winstoogmerk” of afgekort “vzw”.

Artikel 2 : Maatschappelijke zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3 : Belangeloos doel

De vereniging heeft tot doel het inrichten van en het deelnemen aan fietstochten en andere sportactiviteiten, alsook de beoefening van sporten in groep te bevorderen. 

Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen en helpen realiseren.  Zij kan ook, doch slechts op bijkomstige wijze, alle handelsdaden stellen voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend ten goede komt aan het belangeloos doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 4 : Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2 : Leden – toetredingsvoorwaarden – jaarlijkse bijdrage – voorwaarden tot uittreding van de leden
Artikel 5 : Leden

Het aantal vaste leden is minstens het aantal bestuursleden en bedraagt maximaal twee maal het aantal bestuursleden plus één.  Zij zijn stemgerechtigd, vormen de Algemene Vergadering van de vereniging en bezitten eveneens de volheid van het lidmaatschap. 
De vereniging kan ook toegetreden leden toelaten, doch zij maken geen deel uit van de Algemene Vergadering van de vereniging.  Wel hebben zij stemrecht op de Algemene Informele Ledenvergadering, die fungeert als adviesorgaan voor het bestuur en de Algemene Vergadering.

Artikel 6 : Toetredingsvoorwaarden

De bestuursleden worden door hun aanstelling vaste leden, overige vaste leden worden verkozen of gecoöpteerd uit de toegetreden leden.

Artikel 7 : Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op maximum 125,00 euro.

Artikel 8 : Uittreding van leden

Elk lid wordt jaarlijks verondersteld ontslagnemend te zijn, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden die door het bestuur worden opgelegd voor de aansluiting het volgende jaar, zoals bv. het betalen van een lidgeld, het aansluiten bij een federatie met de daarbij horende verzekering en/of een minimale activiteit in de club.

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.  Het ontslag moet aan het bestuur ter kennis gebracht worden. 

Artikel 9 : Uitsluiting van leden

Leden die de clubreglementen overtreden of die hun verbintenissen ten opzichte van de club niet nakomen, kunnen uitgesloten worden.  De uitsluiting van een lid vereist een twee derde meerderheid van de geldig stemmen uitgebracht op de Algemene Vergadering.  Het lid dat wordt voorgesteld tot uitsluiting, dient evenwel tot de vergadering uitgenodigd te worden. 

Uittredende of uitgesloten leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van gestorte bedragen en / of gedane inbrengen vorderen.

HOOFDSTUK 3 : Het bestuursorgaan
Artikel 10 : Benoeming van bestuurders

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste drie leden.  Zij worden benoemd en kunnen ontslagen worden door de Algemene Vergadering.  Hun mandaat wordt bepaald op 4 jaar, doch zij kunnen ten allen tijde herkiesbaar zijn.  Ingeval een bestuurder ontslag neemt voor het einde van het mandaat kan het bestuur het vrijgekomen mandaat tot de eerstvolgende algemene vergadering invullen door een bestuurder te coöpteren.

Artikel 11 : Werking van het bestuursorgaan

Het bestuur kan uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die het voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht, benoemen. 

Het bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter of door zijn plaatsvervanger telkens dit noodzakelijk is.  Het bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of door zijn plaatsvervanger.  Het bestuur kan slechts dan geldig vergaderen wanneer de helft der bestuurders aanwezig is. 

De beslissingen worden in college genomen.

Een beslissing kan schriftelijk genomen worden door het bestuur indien er eenparigheid van stemmen is.  In dat geval is een fysieke samenkomst niet nodig. 

Van iedere vergadering worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers.  Deze notulen worden in een daartoe bestemd register bijgehouden op het secretariaat.  De uittreksels die moeten worden voorgelegd moeten, om geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter en door de secretaris of hun plaatsvervangers.

Artikel 12 : Bevoegdheden

Het bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.  Het is bevoegd voor alle zaken en handelingen met uitzondering van de bevoegdheden die uitsluitend aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.  Het bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, haar bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meerdere leden of zelfs mits goedkeuring door de Algemene Vergadering aan elke derde.  Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging tegenover derden vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers. 

Het bestuur kan alle reglementen uitvaardigen die nuttig geoordeeld worden voor het goed functioneren van de vereniging.

HOOFDSTUK 4 : Algemene Vergadering
Artikel 13 : Bevoegdheden

Tot haar bevoegdheden behoren onder andere het benoemen en het ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van rekeningen en begroting, het verlenen van kwijting aan de bestuurders, het wijzigen van statuten, het uitsluiten van leden en het vrijwillig ontbinden van de vereniging.  Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Elk vast lid beschikt over maximaal één stem.

Artikel 14 : Bijeenroeping

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door het bestuur of wanneer één vijfde van de leden hierom verzoekt.  Zij kan worden samengeroepen telkens het belang van de vereniging dit vereist.  Zij moet echter minstens éénmaal per jaar worden samengeroepen en dit in het eerste semester van het kalenderjaar.  De oproepingen moeten om geldig te zijn de plaats, datum, uur en agenda bevatten en ondertekend zijn door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.  Alle vaste leden moeten worden opgeroepen per gewone schriftelijke uitnodiging en dit tenminste 15 kalenderdagen voor de vergadering.  De agenda wordt vastgelegd door het bestuur.  Elk onderwerp dat ondertekend is door één twintigste van de werkende leden moet op de agenda voorkomen.

Artikel 15 : Stemrecht – aanwezigheid – meerderheden – volmachten

De Algemene Vergadering kan slechts dan geldig vergaderen wanneer de helft der vaste leden aanwezig is, tenzij anders voorzien in de wet.  Bij staking van stemmen is het onderwerp verworpen. 

Artikel 16 : Bekendmaking van de besluiten genomen door de Algemene Vergadering

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die worden opgenomen in een daartoe speciaal bestemd register en die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers.  Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers. 

Leden, evenals derden, die enig rechtmatig belang kunnen laten blijken, hebben het recht om inzage te vragen van de besluiten, zonder deze te verplaatsen.

HOOFDSTUK 5 : Rekeningen en begroting
Artikel 17 : Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

HOOFDSTUK 6 : Bewaring van stukken
Artikel 18 : Bewaring op de maatschappelijke zetel

Alle te bewaren stukken worden op de maatschappelijke zetel van de vereniging bewaard, of tijdelijk op een andere plaats die door het bestuur werd goedgekeurd. 

De eigendommen van de vereniging worden bewaard op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats die door het bestuur wordt aangeduid.  Geen enkel stuk zal mogen weggeschonken of uitgeleend worden zonder toestemming van het bestuur.  Toevertrouwde eigendommen zullen op eerste verzoek van het bestuur op de maatschappelijke zetel of een andere afgesproken plaats worden terugbezorgd.

HOOFDSTUK 7 : Ontbinding en vereffening
Artikel 19 : Bestemming van het vermogen van de vzw bij ontbinding

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars.  Zij bepaalt eveneens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.  In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging met gelijkaardig doel of een liefdadig doel, zonder iemand persoonlijk te verrijken.

Artikel 20 :

Voor het overige is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.

Turnhout, 14 februari 2023.

VAN DUN Dirk, secretaris                                                         BRUIJNDONCX Michel, voorzitter