Verzekeringsreglement - Ongeval

Al onze fietsende en verzekeringsleden zijn via de Vlaamse Wielrijdersbond verzekerd bij ETHIAS nv, Prins Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt (contact :  vwb@ethias.be)

ENKELE TIPS:

Tracht veilig te rijden en ongevallen te vermijden door:

·        Zonder uitzonderingen de wegcode na te leven, ook als het fietspad verplicht is.

·        Steeds 2 aan 2 te rijden uiterst rechts van de weg.

·        Iedere hindernis en put in het wegdek te melden, niet alleen door de koptrekkers.

·        Banen en kruispunten ordelijk en in gesloten groep over te steken.

·        Zoveel mogelijk een helm te dragen om gevolgen van ev. valpartij te verkleinen.

Zorg dat je volgende zaken bij hebt als je gaat fietsen:

·        Je identiteitskaart.

·        Een aangifteformulier (zeker als je alleen gaat fietsen en reken niet op de anderen als je in groep gaat fietsen): dan kan je onmiddellijk het medisch attest laten invullen.

·        Een kaartje met nuttige telefoonnummers (telefoon thuis, familie, huisdokter, …).

·        Een kaartje met je bloedgroep en inentingen is ook nuttig.

·        Pen en papier (om desgevallend gegevens van tegenpartij of getuigen te noteren na ongeval).

WAT IS EEN ONGEVAL?
Onder ongeval wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.
Worden onder andere met ongeval gelijkgesteld en zijn bijgevolg verzekerd:

·        Ziekten, besmettingen en infecties welke rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval.

·        De gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover zij zich onmiddellijk en plotseling manifesteren inzonderheid hernia’s en liesbreuken, spierscheuren, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen.

·        Hartfalen en beroertes (cerebrovasculair accident), enkel indien onderzoek op spoed zelfde dag!

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?
Onmiddellijk

·        De ernst van de kwetsuren inschatten.

·        Toedienen van eerste hulp, het slachtoffer nooit alleen laten en hulpdiensten bellen.

·        De materiële schade vaststellen.

·        Ingeval van een ongeval met derden, en zeker bij ernstige kwetsuren of aanzienlijke materiële schade, de politiediensten verwittigen voor het opstellen van een P.V.

·        Eventueel familieleden verwittigen en zorgen voor het materiaal van het slachtoffer.

·        Het medisch attest van het ongevalsaangifteformulier laten invullen door een arts die je kwetsuren vaststelt en verzorgt.

Later

·        Een ongevalsaangifte invullen en binnen de acht dagenverzenden aan Ethias. Dit doe je per post (ETHIAS nv, Prins Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt) of per mail (vwb@ethias.be).
Aangifteformulieren kan je downloaden via www.vwb.be en dan kiezen voor downloads.
De ongevalsaangifte moet niet meer mee ondertekend worden door de clubverantwoordelijke. Wie begeleiding bij een aangifte wenst kan terecht bij de secretaris: Dirk Van Dun, Emiel Verreesstraat 33 bus 4, 2300 Turnhout (Bij voorkeur na een telefoontje 014/63.85.25, op werkdagen pas na 18u). Denk er ook aan dat je bij een ongeval met derden steeds je eigen familiale verzekering op de hoogte moet brengen.  Het is immers deze persoonlijke verzekering die prioritair dient tussen te komen voor schade die aan derden wordt berokkend.  Hoewel je medische kosten ook bij Ethias gedekt zijn, is het soms voordeliger om je medische kosten te regelen via je eigen hospitalisatieverzekering – als je die hebt.  Dus mogelijk moet je ook daar een aangifte doen.  In dergelijk geval maatschappij, polisnummer en dossiernummer meedelen aan Ethias.

·        Ontvangstmelding door Ethias
Binnen de 2 weken na aangifte zendt Ethias je een ontvangstmelding, waarop je het dossiernummer vindt en verdere info voor de afhandeling van het dossier. Dus aandachtig lezen en goed bijhouden!  Aan de hand van deze richtlijnen kan je zelf je dossier afhandelen. Omwille van privacy stuurt Ethias geen berichten naar de clubverantwoordelijke.

·        Afhandeling van het ongevaldossier
– Ethias moet op elk moment een duidelijk beeld hebben van je toestand: dus er moet spontaan een nieuw medisch attest worden opgestuurd telkens een vorig attest verloopt, ook als je toestand verergert.  Dit is een bewijs waarvoor je zelf moet zorgen.
– De rekeningen van dokter, tandarts, kinesist, … moet je eerst voorleggen aan je ziekenfonds en daarvan een afrekeningsdocument vragen (daarop staat wat je hebt moeten betalen, hoeveel het ziekenfonds je heeft uitbetaald en hoeveel je persoonlijke opleg was).  Op basis van het originele afrekeningsdocument komt je persoonlijke opleg in aanmerking voor vergoeding door Ethias.  Opgelet : indien de arts, tandarts, kinesist een hoger tarief aanrekent dan het honorarium in de barema’s van het Riziv, is het ereloon-supplement niet mee verzekerd.
– Voor het vervoer met ziekenwagen een kopie van de factuur insturen met het attest van terugbetaling door het ziekenfonds (en eventuele reden van weigering tussenkomst)
– Van andere kosten (ziekenhuis, apotheker, hulpmiddelen, …) zijn er originele facturen nodig.
– Inzake loonverlies worden originele attesten gevraagd van de werkgever en van het ziekenfonds voor de daarvoor uitbetaalde ziekte-uitkering.
– Ethias vraagt om bij voorkeur slechts 1 keer een terugbetaling te vragen, dus alle kosten bundelen en insturen.

·        afsluiten van het ongevaldossier
– Voor Ethias zijn er 2 mogelijkheden :
1/ Wanneer je volledig hersteld bent zonder blijvend letsel : attest van genezing laten invullen bij de dokter na beëindiging van de behandeling.
2/ Wanneer je situatie is geconsolideerd, maar je een blijvend letsel houdt : attest waarin de dokter het blijvend letsel omschrijft (eventuele gedetailleerde medische verslagen kunnen worden opgevraagd).
– LET OP:  als je terug begint te fietsen vooraleer de dokter de verklaring heeft ingevuld, ben je niet gedekt door de verzekering !  Dus fiets je eigenlijk best niet, en zeker niet in groep.  Immers, een nieuwe valpartij kan ernstige financiële gevolgen hebben!

VERZEKERDE ACTIVITEITEN

Je bent verzekerd tijdens het fietsen, in clubverband én individueel, 24u/24u, in binnen- en buitenland, bij ALLE recreatieve organisaties (ongeacht bij welke bond), chronoritten (type Marmotte) en ander recreatief gebruik van de fiets.  Er is geen specifieke fietskledij vereist, noch een specifieke sportfiets. De verzekering is ook geldig bij ongevallen met o.m. E-bikes*, ligfietsen, driewielers, tandems.  Naast het fietsen zijn ook zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen verzekerd.

* elektrische fietsen (Pedelec) en speedbikes waarbij aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

·        Er moet steeds sprake zijn van trapbekrachtiging, er wordt m.a.w. enkel ondersteuning geleverd wanneer de bestuurder zelf trapt. (Uitzondering: e-bikes die enkel ondersteuning zonder trappen krijgen via gebruik garageknop om al wandelend de fiets “te parkeren” zijn ook gedekt.)

·        Er wordt slechts trapondersteuning gegeven tot een snelheid van 45 km/uur. Voor de Speedbikes (ondersteuning tot 45 km per uur) is er geen probleem voor de VWB-leden

KORTE SAMENVATTING VAN DE POLIS:

Lichamelijke ongevallen:

Er is dekking in clubverband én individueel (geen franchise meer).

·        Overlijden: € 7.500 begrafeniskosten en € 8.500 vaste vergoeding

·        Blijvende invaliditeit: € 35.000

·        Behandelingskosten: gedurende 2 jaar is er volgende dekking:
1/ behandelingskosten erkend door het Riziv: verschil tussen betaalde kosten en de tussenkomst uit de wettelijke ziekteverzekering
2/ behandelingskosten niet erkend door het Riziv: worden gedekt tot max. € 625 per ongeval.
Brillen en lenzen worden niet vergoed. Tandprothese wel (max. € 150/tand en € 600/ongeval). Vergeet niet om schade aan tandprothese ook op medisch attest te laten vermelden.
Vervoerskosten worden vergoed op basis van de arbeidsongevallenwetgeving onder toepassing van art. 20 van de wet van 25/06/1992 L.V.O.

·        Dagvergoeding ingeval van tijdelijke werkongeschiktheid van slachtoffers tot en met 65 jaar
1/ die na tussenkomst van het ziekenfonds werkelijk loonverlies lijden (loon- en weddetrekkenden): € 10/dag vanaf de 1ste dag na het ongeval (bewijs werkgever vereist)
2/ die geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bekomen (zelfstandigen): € 40/dag vanaf de 1ste dag na het ongeval.

Burgerlijke aansprakelijkheid€ 5.000.000 voor lichamelijke en € 625.000 stoffelijke schade aangericht aan derden (geen franchise indien ook familiale polis tussenkomt ?).
Andere VWB-leden worden niet als derden beschouwd.

Rechtsbijstand: maximale dekking € 12.400.

Eigen materiële schade: is niet gedekt

Tip voor uw fietsvakanties naar anderstalige streken :
Medisch attest in Frans, Engels of Duits kan gedownload worden via de VWB-website
(https://www.vwb.be/59/Downloads)

(Beschikbare info op  10 januari 2021– Bron: website www.VWB.be , De Vlaamse Wielrijder & Biker en mailverkeer met VWB).

HET BESTUUR VAN KATENA HOOPT DAT IEDEREEN VAN ONGEVALLEN GESPAARD ZAL BLIJVEN!!!