Afspraken omtrent elektrisch fietsen bij Katena

Alle fietsende Katena-leden dienen verzekerd te zijn volgens de criteria opgelegd door Sport Vlaanderen (voorheen Bloso). Hiertoe sluit Katena alle fietsende leden aan bij de VWB, zodat zij via de VWB-polis bij Ethias volgens de opgelegde criteria verzekerd zijn.
Om via de VWB-polis bij Ethias verzekerd te zijn dienen daarnaast m.b.t. speed-pedelecs alle wettelijke verplichtingen te worden nageleefd.

VWB-polis bij Ethias :
Fietsers met een elektrische fiets zijn via de VWB-polis bij Ethias verzekerd indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan :
– er moet sprake zijn van trapbekrachtiging :
a.w. er wordt enkel ondersteuning geleverd wanneer de bestuurder zelf trapt
(behalve bij gebruik van de “garageknop” om de fiets al wandelend te verplaatsen)
– er wordt slechts trapondersteuning gegeven tot een snelheid van 45 km/u.
(bron: https://www.vwb.be/140/VWB-Verzekering)

Wettelijke verplichtingen voor speed-pedelecs, (snelle elektrische fietsen waarbij de trapondersteuning niet uitvalt bij 25, maar bij 45 km/u) :
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/faq_elektrische_fietsen)

Het is ook raadzaam het artikel “De speed pedelec juridisch bekeken” op https://www.vwb.be/blog/101/3524 met de nodige aandacht door te nemen.

Wie in clubverband wenst te rijden met een fiets met elektrische ondersteuning, meldt dit aan het bestuur, legt de specificaties van die fiets voor en doet een gemotiveerde aanvraag om met die fiets in groep te mogen meerijden.
* Het kan in geen geval getolereerd worden dat leden met een elektrisch ondersteunde fiets het tempo komen opdrijven van eender welke Katena-groep.  Het lid dat toelating vraagt zal hier uitdrukkelijk mee akkoord moeten gaan.
* Door zich in de Katena-groep te begeven verklaart elk lid stilzwijgend dat zijn/haar fiets aan de wettelijke verplichtingen voldoet.
* Aangezien wij een fietsclub zijn en een speed-pedelec in de context van de wet beschouwd wordt als een nieuwe klasse bromfietsen en er eigenlijk geen sprake meer is van een fiets, zou het aanvragen van dergelijke toelating eerder uitzonderlijk en goed gemotiveerd moeten zijn.
* Er mag in geen geval elektrisch in groep meegereden worden vooraleer het bestuur hiervoor de toelating heeft gegeven.

De toelating kan door het bestuur worden ingetrokken wanneer men zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt!

Het bestuur zal bovendien jaarlijks het elektrisch rijden in de Katena-groepen evalueren, zodat deze regels mogelijk in de toekomst kunnen worden aangepast.